تقدیر  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 29 اسفند 1386

زمان چیزی است که باید بپذیریم

گاهی اوقات از غیر مترقبات بیمناک هستیم

درست زمانی که حس میکنیم

عذری برای آنچه اتفاق می افتد وجود ندارد

چیزها به هم مربوط می شوند

می دانم

راهی برای اجتناب از رنج هایی که حادث می شوند

وجود ندارد

یافتن نیمه دیگری را

که درست است

سرنوشت چیزی است که همه در جستجوی آن هستیم

تقدیر در انتظار من و تو بود

یقین دارم در پشت تمام سردرگمی ها

حقیقت به انتظار ما نشسته

از موانعی که با آنها مواجه می شویم می گذریم

زندگی را ارج می نهیم و به آن ایمان داریم

سالها تردید،

چرا چیزهایی که اتفاق می افتد

به شکلی که در حیات است انجام می شوند

ای کاش می توانستم زمان را به عقب برگردانم

تا میتوانستیم به ذاتمان بپیوندیم

میدانم

که راهی برای اجتناب از رنج هایی که حادث می شوند وجود ندارد

یافتن نیمه دیگری را

که درست است

سرنوشت چیزی است که همه در جستجوی آن هستیم

تقدیر در انتظار "ما" بود

"چاک شلدانیر"

 

پاورقی: از تبریک های همه ممنونیم

عیدتون مبارک

سال تحویل برای من و رضا هم دعا کنید