چاپ
تاریخ : یکشنبه 9 دی 1386

از آدمهایی که به اشتباهشون اعتراف میکنند ...

از آدم هایی که جرات تغییر کردن دارند و به اینکه میخوان تغییر کنند اعتراف میکنند...

خوشم میاد. براشون احترام زیادی قائلم

و اعتراف میکنم که خودم  گاهی چنین جراتی رو ندارم

شما اعتراف کنید...

پاورقی: اعتراف بی ربط: به جای رفتن به کلاس حل تمرین در آخرین جلسه ترم اول در  مرکز محاسبات دانشگاه دارم مینویسم