کاش.....  چاپ
تاریخ : یکشنبه 20 فروردین 1385

تلفنی حرف میزدیم

به حرفهاش گوش میکردم اما هرچی بیشتر میگفت باورنکردنی تر میشد...

یاد پینوکیو افتادم

دیگه حرفهاش رو نمیشنیدم

 

_ حواست هست؟

_آره معلومه!

 

کاش بهش گفته بودم حرفهاش رو نشنیدم. کاش بهش گفته بودم به پینوکیو فکر میکنم. در در خیالم بهش گفتم: "اگه فرشته مهربون خاصیت دماغ پینوکیو رو برای همه آدما گذاشته بود الان شیشه پنجره اتاقت شکسته بود.خدا رو شکر که نگذاشته!" کاش بهش گفته بودم!

 

_ درسته؟

_(هرچی فکر کردم یادم نیومد چی درسته!) آره معلومه!

 

کاش بهش گفته بودم به پینوکیو فکر میکنم نه به حرفهای او . احساس میکنم دماغ منم داره بزرگ میشه!

 کاش فرشته مهربون خاصیت دماغ پینوکیو رو برای همه آدما گذاشته بود اون موقع دیگه هیچکی نمیتونست دروغ بگه.اون موقع میفهمیدیم به کی میشه اعتماد کرد!

هرچی بیشتر به دوستتون دروغ بگید بیشتر ازش دور میشید.