گاهی...  چاپ
تاریخ : شنبه 24 مهر 1389

اینجا  

این وبلاگ برای حرفهای من است. دلتنگی های من 

وقتی مینویسم انگار اون مشکل ازم جدا میشه 

برای همین مینویسم 

تو نمیدانی 

اما اگر ننویسم راحت نمیشوم 

به خاطر تو یادداشتم را حذف میکنم   

 

اما گاهی دلم میخواست هیچ وقت آدرس وبلاگم رو به کسانی که من رو میشناختند نمیدادم 

آنوقت میتوانستم تمام دلتنگی هایم را بنویسم بدون اینکه بازخواست شوم! 

 

تو نمیدانی که نوشتن اینجا چقدر مرا از شر چیزهایی که ناراحتم میکند رها میکند