مهر  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 8 مهر 1389

مهر رو دوست داشتم.همیشه دوست داشتم 

بچه که بودم اون آهنگ "هم شاگردی سلام" رو دوست داشتم. 

هفته های اول که درس نداشتیم...  

دلم برای مدرسه رفتن تنگ شده! 

دلم برای درس عربی ( که هیچ وقت دوست نداشتم) تنگ شده برای شیمی برای فارسی...حتی برای دینی! دلم میخواد دوباره تاریخ بخوانم جغرافیا حرفه و فن... کاش دوباره انشا داشتیم! زنگ نقاشی ورزش...

دلم برای ساندویچ نون پنیر خیار که صبح میبردم مدرسه تنگ شده دلم برای نصف کردنش با یه همکلاسی تنگ شده... 

دلم برای دیدن یه معلم جدید تنگ شده برای یه همکلاسی جدید... 

برای پیاده رفتن صبح ها تا مدرسه... دانشجو هم که بودم این پیاده رفتن صبح تا دانشگاه رو دوست داشتم.

برای بوی نیمکت ها برای جامیزی! برای نشستن وسط نیمکت که هیچ وقت دوست نداشتم!  

دلم یه کیف جدید مدرسه میخواد از اونهایی که دبستان داشتم 

دلم چقدر زنگ تفریح میخواد. دلم میخواد در زنگ تفریح وسط بازی یا لی لی بازی کنم. 

دلم از اون دفتر های تعاونی می خواد که جلدش می کردم خط کشیش میکردم ... 

دلم دفتر 40 برگ می خواد که زودتر تموم بشه بتونم دفتر جدید بردارم! 

 

یک چیزی رو میدونید... 

بعضی از این چیزهایی که دلم براش تنگ شده زمان خودش دوست نداشتم و اصلا فکر نمیکردم دلم براش تنگ بشه!  

 

نمیدونید چقدر دلم دوستهای جدید میخواد