حقیقت یا واقعیت  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 آبان 1387

یکبار یکی پرسید فرق "حقیقت" با "واقعیت" چیه؟!

منم بدون فکر جواب دادم:

"واقعیت" وجود داره

ولی "حقیقت" باید وجود داشته باشه (گاهی وجود نداره)

حالا هر وقت یادش می افتم در مورد درستی و نادرستی حرفم با خودم کلنجار میرم!