نقش  چاپ
تاریخ : دوشنبه 17 اردیبهشت 1386

هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش

                                                 بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا

 

نقش هستی ساز باید نقش بر جا ماندنی

                                                     تا چو جانِ خود جهان هم جاودان دارد تو را!

فریدون مشیری‌‌