روژه!!!  چاپ
تاریخ : دوشنبه 20 آذر 1385

اگر من رو با یه "بره دستاموز سر به راه" اشتباه گرفتی...زهی خیال باطل!

بی دلیل نبود که مرا یاد "روژه" انداختی.

دید باز، بهم نشون داد که اکثریت آدمها به نوعی "روژه" هستند

شاید زیاد ازت توقع داشتم!

 

بی خود با خواندن اسم "روژه" فکر نامربوط به ذهنتون نرسه

این فقط یک شخصیت از یک رمان معروف است.

 

کاملا حق دارید اگر سر از پرحرفی من در نیاوردید.مهم هم نیست .هذیان های من چرا باید مهم باشه؟

اما یه چیز مهمه در برخورد با دیگران در صحبت کردن با دوستانتون دقت کنید

گاهی شاید ناخواسته زمان صحبت کردن سایرین رو ندیده میگیریم نظرشون، احساسشون، علاقه شون...

یادمون میره که دوست ما با ما فرقی نداره یادمون میره هرکس دارای شخصیت، تفکر و قدرت تشخیص هست

برتری هامون رو به رخش میکشیم و با این کار تنها از خودمون دورش میکنیم

یادمون باشه گاهی رفتار غیر منتظره سایرین آینه رفتار خود ماست.