چرا بایست شیطان آفریدن!  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 مرداد 1385

ناصر خسرو میگوید:

اگر ریگی به کفش خود نداری

                                   چرا بایست شیطان آفریدن!

 

حرف بدی زده؟ من چی کاره ام؟ من فقط نقل قول کردم!

لطفا سیل انتقاد هاتون رو تحویل خودش بدهید!

من مشتاق شنیدن نظراتتون در رابطه با این شعر هستم.